Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de Verloskundige Praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In de privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. De website verloskundgenvida.nl wordt onderhouden door Act Impact en Verloskundigen Vida.

Informatie over Verloskundigen Praktijk

Verloskundige Praktijk is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 34340116 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundigen Vida bereikbaar op telefoonnummer 020-6977016. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenvida.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van de website en de formulieren kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Emailadres
 • Telefoon
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Gegevens Huisarts
 • Gegevens zorgverzekering
 • Burgerservicenummer
 • Bijzondere persoonsgegevens (m.n. in de vragenlijst):
  – Gegevens over ethnische afkomst
  – Gegevens over gezondheid

E-mailadres

Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: nieuwsbrieven vanuit Verloskundigenpraktijk, uitnodigingen voor voorlichtingsavonden van de verloskundigenpraktijk, uitnodigen deelname enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk en informatie over anticonceptie mogelijkheden. Dit geschied via beveiligde e-mail.
Het email adres van de partner wordt in principe niet gebruikt.

Inschrijven en afspraak maken

Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving af te kunnen handelen nadat u het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundigen Vidaen van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang Verloskundigen Vida en van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode.

U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer 020-6977016

Anamneseformulier (vragenlijst)

Vult u via onze website een anamneseformulier in dan bieden de gegevens die u daar geeft ons een algemeen inzicht in uw gezondheid, medicijngebruik, aandoeningen en allergieën. Deze informatie behandelen wij vertrouwelijk en gebruien wij uitsluitend om aan u de juiste zorg te kunnen bieden.

Bestellen via de website

Gegevens die u verstrekt bij het plaatsen van een bestelling worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Waar nodig worden er gegevens verstrekt aan andere partijen die betrokken zijn bij het afhandelen van de bestelling, zoals de bezorgdienst.

Verbeteren van onze dienstverlening

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Foto’s op onze website

Het is mogelijk dat de foto’s op onze website een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto’s is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto’s. Daarmee bestaat voor Verloskundigen Vida een gerechtvaardigde belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto’s op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto’s worden getoond op de website zolang Verloskundigen Vida de betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.

Inschrijven voor informatieavond

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving voor de informatieavond af te kunnen handelen nadat u het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundigen Vida en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundigen Vida en van u om uw aanmelding te registreren en rekening te houden met uw aanwezigheid. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de organisatie van de informatieavond.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn

Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard. Overige door uw verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 6 wkn opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd.

Bewaartermijn aanmeldformulier, vragenlijst en overige online ingevulde formulieren

De formulieren en de ingevulde gegevens worden binnen 48 verwerkt in de verloskundige systemen en daarna van de emailservers verwijderd. Backups van de website databases, waarin ook de ingevulde formulieren, worden maximaal 1 jaar bewaard op de server.

Cookies

De website van Vida maakt alleen gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van een website of zorgen ervoor dat je een website makkelijker kunt gebruiken.

 De website van Vida gebruikt de volgende functionele cookies:

Naam Doel
PHPSESSID Identificeert de huidige sessie.
qtrans_front_language Houdt de gekozen taal bij.

 

Wanneer je een afspraak maakt of bestelling doet dan worden bovendien de volgende functionele cookies gebruikt:

Naam Doel
wp_woocommerce_session Identificeert de sessie
woocommerce_cart_hash Identificeert de winkelwagen
woocommerce_items_in_cart Houdt het aantal gekozen producten bij

 

Voor het gebruik van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd aan de gebruiker.

De website maakt geen gebruik van analytische of tracking cookies.

Beveiliging

Verloskundigen Vida heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.verloskundigenvida.nl onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailservers die specifiek beveiligd zijn voor de zorg.

De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd.

Verwerkers en andere derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij hebben onder meer een verwerkersovereenkomst gesloten met de volgende partijen:

Transip  – Het webhostingbedrijf waar onze website is ondergebracht

Mollie – Het bedrijf dat zorgt voor het veilig afhandelen van betalingsverkeer via de website

Act Impact – De bouwer en beheerder van de website

Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt

 • Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
 • Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:
  – Toestemming van de betrokkene;
  – Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
  – Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.
 • Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we u dan ook van in kennis stellen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van de privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 12 oktober 2018

 

Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!
Let op: Ook bij Vida wordt jouw verloskundigenzorg 100% vergoed door alle zorgverzekeraars!